วิชาการ ประชุมวิชาการสัญจร แผนการดำเนินงานวิชาการสัญจร
แผนการดำเนินงานวิชาการสัญจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์   
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 2012 เวลา 07:00 น.

 

 

alt

 

แผนการดำเนินงานประชุมวิชาการสัญจร

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 
 
 
 • กลุ่มเป้าหมาย
 •      ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้แก่ อายุรแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์สาขาอื่นที่สนใจ และนักศึกษาแพทย์ ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งแพทย์ในประเทศใกล้เคียง
 • จำนวนแพทย์ที่คาดว่าจะเข้าร่วม: 70-300 คน
 • ระยะเวลาการอบรม: 2 วันครึ่ง
 • ช่วงเวลา:
 •      จัดเป็นประจำปีทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง โดยหมุนเวียนไป 4 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง โดยจัดในเดือน มกราคม กรกฎาคม และตุลาคม
 • รูปแบบ:
 •      จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติการ (workshop) การถามตอบแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุม (Q&A, Interactive) และรูปแบบอื่นๆตามแต่ได้มีการเห็นควรเพิ่มเติมร่วมกับเจ้าภาพ
 • CME Credit:
 •      ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ CME credit 16.5 หน่วยและเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • สถานที่จัดการประชุม:
 •      หมุนเวียนจัดการประชุมไปยังจังหวัดที่มีความพร้อม อีกทั้งมีความสนใจและสมัครใจเป็นเจ้าภาพร่วม โดยให้แพทย์ที่อยู่ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดประชุมวิชาการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงตามความเหมาะสม
 • การลงทะเบียน:
 •      ยกเว้นค่าลงทะเบียนรวมทั้งอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 1. สรรหาและคัดเลือกโรงพยาบาลที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการ โดยการส่งจดหมายสำรวจความพร้อมในการเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการสัญจร ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
 2. เดินทางไปสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดประชุม
 3. กำหนดแพทย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้รับผิดชอบทั้งฝ่ายราชวิทยาลัย ฯ และเจ้าภาพร่วม
 4. คณะอนุกรรมการฯ แบ่งกลุ่มทำงาน
 5. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแพทย์ในพื้นที่ เพื่อสำรวจหัวข้อการบรรยายวิชาการและกิจกรรมวิชาการอื่นๆ สำรวจสถานที่จัดงานประชุมล่วงหน้า โดยมีการวางแผนล่วงหน้า 1 ปี รวมถึงกำหนด วัน เวลา การประชุมที่แน่นอน
 6. ประเมินสถานที่จัดการประชุม โสตทัศนูปกรณ์และความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งประเมินการเดินทางและที่พักระหว่างการจัดประชุม
 7. ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
 8. กำหนดหัวข้อบรรยาย และ ผู้บรรยาย
 9. จัดทำแผ่นพับ และ โปสเตอร์
 10. ติดต่อโรงแรมที่พัก พาหนะรับส่งวิทยากร คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมประชุม
 11. ประชาสัมพันธ์ การส่งจดหมายแจ้งข่าว การลงทะเบียน ผ่านสื่อต่างๆ
 12. ดำเนินการประชุมวิชาการ
 13. ประเมินผลหลังการประชุม
 14. อำนวยความสะดวกให้คณะอนุกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยชุดอื่นที่มาปฏิบัติงานร่วมในช่วงเวลาการประชุมดังกล่าว
 15. นำสื่อการสอนจากวิทยากรเผยแพร่ทางเวปไซต์ของทางราชวิทยาลัยฯ
 16. รวบรวมบทความจากวิทยากรเพื่อนำมาจัดทำตำราอายุรศาสตร์สัญจร
 17. โีครงการโครงการประชุมวิชาการสัญจร
 18. แผนการดำเนินงานโครงการ
 19. สรุปผลการดำเนินงานประชุมวิชาการสัญจร
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 20:06 น.
 
July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats