ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ การรับรอง วว. ให้ "เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก"
การรับรอง วว. ให้ "เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 10:13 น.

บทนำ

การรับรอง วว. ให้ “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก”


     ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีคุณวุฒิขั้นต่ำอยู่ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในการทำหน้าที่ต่างๆ ในหลักสูตรที่เปิดโดยมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ยังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นระบบจากคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า แพทย์ที่สอบได้วุฒิบัตรฯและหนังสืออนุมัติฯ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควรดำเนินการสอบถามสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จนได้หลักเกณฑ์ในการรับรอง วว. ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกในผู้ที่ทางานวิจัยในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและอนุสาขาต่างๆ การที่ วว. ของอาจารย์แพทย์มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก” จะทำให้อาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยหรือคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคุณวุฒิสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่อาจารย์แพทย์ยังต้องมีคุณสมบัติในด้านอื่นๆ อีกด้วยสำหรับการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในหลักสูตรเหล่านี้


     ในการนี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการรับรอง วว. “เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก” สำหรับอายุรแพทย์ที่สอบได้ วว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาจนถึงปีปัจจุบัน ราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าวศึกษาขั้นตอนและวิธีการรับรอง จากเอกสารที่ปรากฏบน website แล้วส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อการพิจารณารับรองด้วย


                                                                                             (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี)
                                                                                      ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

                                                                                      วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

 

ดาวน์โหลด

สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่สอบได้ วว. ในปี ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน

สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่จะเข้าสอบ เพื่อ วว.

รายนามผู้ที่ได้รับการเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 11:30 น.
 
March 2024
M T W T F S S
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats