ราชวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 11:10 น.

 

 new logo RCPT - Copy copy

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัยที่ 19 วาระ พ.ศ. 2563 - 2565

 

Anutra 

พล. อ. ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 อ.วชย

 

 Upatum

 

 Warangkana

 

 Pasakorn1

พล. ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์

ผู้รั้งตำแหน่งประธาน

 

พ. อ. (พ) นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

เลขาธิการ

 

ผศ. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์

รองเลขาธิการ

 

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ

รองเลขาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

Wannee 

 

thanyachai1 

 

 Rungrot

 

 Kriengsak1

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์

เหรัญญิก

 

ศ. นพ.ธันยชัย สุระ

ประธานวิเทศสัมพันธ์

 

ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

 

ศ. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 surajit

 

 อ.สรพนธ

 

 Sasisopin-

 

 Siwaporn

พ. อ. นพ.สุรจิต สุนทรธรรม

ประธานคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติและการจัดการความรู้

 

ผศ. นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข

ประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม

 

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

รศ. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 Opas

 

 Tanom1

 

 Arnuparb

 

chusana 

รศ. นพ.โอภาส ไตรตานนท์

ประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ

 

นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์

 

รศ. นพ.อานุภาพ เลขะกุล

ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง

 

ศ. นพ.ชุษณา สวนกระต่าย

นายทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 Ittaporn

 

 Rungsan1

 

 suchart

 

 Assada

พล. อ. ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

รองประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ

 

ศ. นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

รองประธานคณะอนุกรรมการวิจัย

 

นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร

รองประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม

 

รศ. นพ.อัษฎา ตียพันธ์

รองประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020 เวลา 08:51 น.
 
 
Follow us on     
© 2011-2022 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats