ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตร ฯ อนุสาขาต่าง ๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2567
ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตร ฯ อนุสาขาต่าง ๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2567 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2023 เวลา 10:14 น.
new logo RCPT - Copy copy

ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตร ฯ

อนุสาขาต่าง ๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1 (กำหนดรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566)

 

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตร อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก, อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง

และการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล,

อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก, อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ, ด้านการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม, ด้านอายุรเวชพันธุศาสตร์ ,

ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่ และด้านเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง

ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ตามขั้นตอนดังนี้ :

 

1)ตรวจสอบตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง

 

2)ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร: ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัครดังต่อไปนี้

 

2.1 ใบสมัคร: ดาวน์โหลดทาง website: http://www.rcpt.org  และกรอกข้อมูลด้วยตนเองโดยระบุสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือก

แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนามพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กำหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: ใบสมัคร_ชื่อ นามสกุล)

 

2.2 สำเนาบัตรประชาชน (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: บัตรประชาชน_ชื่อ นามสกุล)

 

2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล) (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: ใบเปลี่ยนชื่อ_ชื่อ นามสกุล)

 

2.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: แพทยศาสตร์บัณฑิต_ชื่อ นามสกุล)

 

2.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(ตั้งชื่อไฟล์เป็น: ใบประกอบวิชาชีพ_ชื่อ นามสกุล)

 

2.6 สำเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรชั้นปีสุดท้ายข

ซึ่งจะต้องปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมต่อได้ทันทีหลังสำเร็จการฝึกอบรม

(ตั้งชื่อไฟล์เป็น : วุฒิบัตร_ชื่อ นามสกุล)

 

2.7 หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึก

อบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: ต้นสังกัด_ชื่อ นามสกุล)

 

2.8 ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 043-274623-0 (แนบหลักฐานการชำระเงินส่งมาพร้อมกับใบสมัคร) (ตั้งชื่อไฟล์เป็น: ค่าสมัคร_ชื่อ นามสกุล)

 

2.9 รวบรวมใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน จัดทำเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์สกุล .pdf

โดยตั้งชื่อเอกสารตามวงเล็บในแต่ละข้อพร้อมชื่อ นามสกุล จำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ส่งมายัง e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

3) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 สถาบันฝึกอบรมส่งผลคัดเลือกมายังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

 

4) ภายในเดือนมกราคม 2567  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ จะแจ้งผลผู้ได้รับคัดเลือก ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

 ดาวน์โหลดเอกสาร


- ประกาศรับสมัครเรียนเพื่อประกาศนียบัตร 2567


ตำแหน่งรับแพทย์เข้าฝึกอบรม ปี 2567 รอบ1


- ใบสมัครเพื่อประกาศนียบัตร 2567

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2023 เวลา 11:28 น.
 
July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats