วิจัย ข่าวการวิจัย ผลงานวิจัย Research Award
ผลงานวิจัย Research Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 08:49 น.

ผลงานวิจัยดีเด่นของสมาชิก

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รายการ Research Award

 

 

     ขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชม กับสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ในวารสารการแพทย์นานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ รายการ Research Award งานประชุมวิชาการประจำปี

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

1

Safety and Immunogenicity of an Inactivated Recombinant Newcastle Disease Virus Vaccine Expressing SARS-CoV-2 Spike: Interim Results of a Randomised, Placebo-Controlled, Phase 1 Trial

 

ศ.พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

2

Higher blood pressure versus normotension targets to prevent acute kidney injury: a systematic review and meta-regression of randomized controlled trials

 

รศ.นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

3

Immunogenicity of ChAdOx1-nCoV-19 vaccine in solid malignancy patients by treatment regimen versus healthy controls: A prospective, multicenter observational study

 

อ.พญ.ณัฏยา  ตียพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

Early treatment of Favipiravir in COVID-19 patients without pneumonia: a multicentre, open-labelled, randomized control study

 

รศ.นพ.รุจิภาส  สิริจตุภัทร

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 


งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

1

Benets of immunonutrition in patients with head and neck cancer receiving chemoradiation: A phase II randomized, double-blind study

 

ผศ.พญ.อรุณี เดชาพันธุ์กุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

A Comparison Between 12 Versus 20 Weeks of Trimethoprim-sulfamethoxazole as Oral Eradication Treatment for Melioidosis: An Open-label, Pragmatic, Multicenter, Non-inferiority, Randomized Controlled Trial

 

รศ.พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ

คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

ERCP plus endoscopic ultrasound-guided biliary drainage versus percutaneous transhepatic biliary drainage for malignant hilar biliary obstruction: a multicenter observational open-label study

 

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

4

Ivermectin Accelerates Circulating Nonstructural Protein 1 (NS1) Clearance in Adult Dengue Patients: A Combined Phase 2/3 Randomized Double-blinded Placebo Controlled Trial

 

ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2564

1

Epidemiology and short-term outcomes of acute kidney injury among patients in the intensive care unit in Laos: a nationwide multicenter, prospective, and observational study

 

รศ.ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

The efficacy of furosemide, oral sodium chloride, and fluid restriction for treatment of syndrome of inappropriate antidiuresis (SIAD) : an open-label, randomized, controlled, study (EFFUSE-FLUID trial)"

 

ผศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

Adherence to Anticoagulant Guideline for Atrial Fibrillation Improves Outcomes in Asian Population: The COOL-AF Registry

 

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

4

Saliva sample as a non-invasive specimen for the diagnosis of coronavirus disease 2019: a cross-sectional study

 

รศ.ดร.พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2563

Intraperitoneal cefepime monotherapy versus combination therapy of cefazolin plus ceftazidime for empirical treatment of CAPD-associated peritonitis: a multicenter, open-label, noninferiority, randomized, controlled trial

 

ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2

Early use of norepinephrine in septic shock resuscitation (CENSER). a randomized trial

 

รศ.นพ.ไชยรัตน์   เพิ่มพิกุล                         ศิริราชพยาบาล                     

Analysis of HLA-B allelic variation and IFN-y ELISpot responses in patients with severe cutaneous adverse reactions associated with drugs

 

รศ.นพ.เจตทะนง   แกล้วสงคราม                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 4

Effect of standard dose paracetamol verrsus placebo as antipyretic therapy on liver injury in adult dengue infection: a multicentre randomised controlled trial

 

พันโท นายแพทย์วศิน   วาสิกะสิน               โรงพยาบาลอานันทมหิดล 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

1

Safety and efficacy of low dose pioglitazone compared with standard dose pioglitazone in type 2 diabetes with chronic kidney disease: A randomized controlled trial  

 

พ.ท.นพ.บัญชา สถิระพจน์                 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2

Effects of sucralose on insulin and glucagon-like peptide-1 secretion in healthy subjects: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.

 

ผศ.พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง         โรงพยาบาลรามาธิบดี                     

3

Thai-Lepto-on-admission probability (THAI-LEPTO) score as an early tool for initial diagnosis of leptospirosis: Result from Thai-Lepto AKI study group.

 

นพ.ธีรพล สุขมาก                             โรงพยาบาลทุ่งสง

4

The effect of polymyxin B hemoperfusion on modulation of human leukocyte antigen DR in severe sepsis patients.

 

รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

1

Effectiveness of add-on therapy with domperidone vs alginic acid in proton pump inhibitor partial response gastro-oesophageal reflux disease in systemic sclerosis: randomized   placebo-controlled trial

 

รศ.พญ.ชิงชิง ฟูเจริญ                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

SCN5A Genetic Polymorphisms Associated With IncreasedDefibrillator Shocks in Brugada Syndrome

 

ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

3

The detection of hepatocellular carcinoma (HCC) from patients’ breath using canine scent detection: a proof-of-concept study

 

ผศ.มล.นพ.ทยา กิติยากร                      คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี            

4

Primary Prophylaxis forCryptococcosis With Fluconazole inHuman Immunodeficiency Virus–Infected Patients With CD4 T-CellCounts <100 Cells/μL and ReceivingAntiretroviral Therapy

 

ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ                    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี            

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

1

Switching Lopinavir/Ritonavir to Atazanavir/Ritonavir vs Adding Atorvastatin in HIV-Infected PatientsReceiving Second-Line Antiretroviral Therapy With Hypercholesterolemia: A Randomized ControlledTrial.

 

ศ.นพ.สมนึก  สังฆานุภาพ                      รพ.รามาธิบดี

2

The Secondary Quality Indicator to Improve Prediction of Adenoma Miss Rate Apart from Adenoma Detection Rate 

 

อ.พญ.สติมัย  อนิวรรณน์                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             

3

Imipramine for Treatment of Esophageal Hypersensitivity and Functional Heartburn: A Randomized Placebo-Controlled Trial

 

รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์                  ศิริราชพยาบาล            

4

Hydrocortisone treatment in early sepsis-associated acute respiratory distress syndrome: results of a randomized controlled trial

 

รศ.นพ.สุรัตน์  ทองอยู่                           ศิริราชพยาบาล             

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

1

Prognostic effect of mean platelet volume in patients with coronary artery disease. A systematic review and meta-analysis

 

พอ.นพ.นครินทร์  ศันสนยุทธ                 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

2

Simvastatin Suppresses Airway IL-17 and Upregulates IL-10 in Patients With Stable COPD

 

ศ.นพ.กิตติพงศ์  มณีโชติสุวรรณ             ศิริราชพยาบาล

3

A combination of clinical risk stratification and fecal immunochemical test results to prioritize colonoscopy screening in asymptomatic participants

 

อ.พญ.สติมัย  อนิวรรณน์                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

4

Population Pharmacokinetics and Monte Carlo Dosing Simulations of  Meropenem during the Early Phase of Severe Sepsis and Septic Shock in Critically Ill Patients in Intensive Care Units

 

ศ.นพ.สุเทพ  จารุรัตนศิริกุล                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์งานประชุมวิชาการประจำปี 2558

1

Pharmacokineties of Colistin Methanesulfonate and Formed Colistin in End-Stage Renal Disease Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis  

 

ผศ.พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย                 ศิริราชพยาบาล

2

The Outcomes of Kidney Transplantation in Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) –Negative Recipients Receiving Graft From HBsAg-Positive Donors:A Retrospective, Propensity Score-Matched Study

 

อ.นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ                   รพ.รามาธิบดี

3

Safety and immunogenicity of chromatographically purified Vero cell rabies vaccine for intradermal pre- and post-exposure rabies prophylaxis  

 

ศ.นพ.ธีระพงษ์     ตัณฑวิเชียร              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

4

ABCC2*1C and plasma tenofovir concentration are correlated to decreased glomerular filtration rate in patients receiving a tenofovir-containing antiretroviral regimen

 

อ.นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ                       สถาบันบำราศนราดูร

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

1

Trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-sulfamethoxazole plus doxycycline as oral eradicative treatment for melioidosis (MERTH) : a multicenter, double blind, non-inferiority, randomized controlled trial

 

ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์       ม.ขอนแก่น

2

The efficacy of calcium supplementation alone in elderly Thai women over a 2-year period: a randomized controlled trial

 

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน                     คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

3

New strategy of α- and γ-tocopherol to prevent contrast-induced acute kidney injury in chronic kidney disease patients undergoing elective coronary procedures

 

รศ.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์                     ม.ธรรมศาสตร์

4

Effect of Oral Anabolic Steroid on Muscle Strength and Muscle Growth in Hemodialysis Patients

 

พันเอกนพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์             รพ.พระมงกุฏเกล้า

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

1

Safety and Immunogenicity of an Inactivated Recombinant Newcastle Disease Virus Vaccine Expressing SARS-CoV-2 Spike: Interim Results of a Randomised, Placebo-Controlled, Phase 1 Trial

 

ศ.พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

2

Higher blood pressure versus normotension targets to prevent acute kidney injury: a systematic review and meta-regression of randomized controlled trials

 

รศ.นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

3

Immunogenicity of ChAdOx1-nCoV-19 vaccine in solid malignancy patients by treatment regimen versus healthy controls: A prospective, multicenter observational study

 

อ.พญ.ณัฏยา  ตียพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

Early treatment of Favipiravir in COVID-19 patients without pneumonia: a multicentre, open-labelled, randomized control study

 

รศ.นพ.รุจิภาส  สิริจตุภัทร

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023 เวลา 08:44 น.
 
July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats