ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2
ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2021 เวลา 13:56 น.
new logo RCPT - Copy copy

     ประกาศจำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร แต่ละสาขา/อนุสาขาสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 (กำหนดรับสมัคร วันที่ 17 มีนาคม – 20 เมษายน 2564)

 

 

1. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2564 รอบที่ 2


2 จำนวนตำแหน่ง พป. (แผน ก)  2564 รอบ 2 ตามประกาศแพทยสภา_อายุรศาสตร์


3 จำนวนตำแหน่ง พป. (แผน ก)  2564 รอบ 2 ตามประกาศแพทยสภา_อนุสาขาอายรุศาสตร์

 

 

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ ทางอายุรศาสตร์  ประจำปีการฝึกอบรม 2564  รอบที่ 2 ให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 20 เมษายน 2564 ตามขั้นตอนดังนี้ :


1)       ตรวจสอบตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง


2)       ผู้สมัครติดต่อไปยังสถาบันนั้นโดยตรง เพื่อขอสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครดังต่อไปนี้


(1)             สำเนาบัตรประชาชน


(2)             สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)


(3)             สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


(4)        สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม


(5)             สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ


(6)        หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


(7)        สำเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาหลัก หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะในกรณีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ 3


(8)        หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรงในปัจจุบัน และ/หรือ


-       อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา


-       อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมของสถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน


-       หัวหน้าภาควิชาของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรณีสมัครอนุสาขา


(9)        หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร


(10)         เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรม/สมาคมวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม


3)       หลังกระบวนการคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้วเสร็จ  สถาบันฝึกอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่


4)       สถาบันฝึกอบรมส่งหนังสือตามแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี/ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น) แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเรียน จำนวน 2 ชุด มายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อที่ราชวิทยาลัยฯ จะประสานกับแพทย์ที่ได้รับคัดเลือกเตรียมลงทะเบียนในข้อ 5)  


5)       ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนทางเว็บไซต์แพทยสภาด้วยตนเอง http://www.tmc.or.th/tcgme ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2564


6)       วิธีการชำระค่าธรรมเนียมสมัครเรียน และการส่งเอกสารการสมัครเรียนของผู้สมัคร (เฉพาะสาขาอายุรศาสตร์เท่านั้น ส่วนอนุสาขาอายุรศาสตร์ โปรดติดต่อสมาคม)


-          ค่าธรรมเนียมสมัครเรียน 1,400 บาท โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 043-274623-0


-          แนบ “สำเนาหลักฐานการชำระเงิน”  ส่งมาพร้อม “แบบขึ้นทะเบียนสมัครเรียนจากระบบฯ ที่ ติดรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด”  ส่งมาที่ สำนักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โดยให้เอกสารมาถึงราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564


7)       ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารผู้สมัครไปยังแพทยสภา


8)         ภายในเดือนมิถุนายน 2564  แพทยสภาประกาศผลการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2

 


 


 

 

……………………………………………………..
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021 เวลา 11:47 น.
 
April 2021
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2021 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats