โครงการวิชาการสัญจร พิมพ์
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 2012 เวลา 07:00 น.

 

alt

โครงการจัดการประชุมวิชาการสัญจร

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 
 
 

  วิสัยทัศน์

 

 • เป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้วิชาการด้านอายุรศาสตร์และจริยธรรมทางการแพทย์ ให้แก่อายุรแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในส่วนภูมิภาครวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
 • โดยเน้นความรู้ที่ทันสมัย (update) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence base) และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง (practical) โดยไม่แสวงหาผลกำไร

 

ปรัชญาการทำงาน

       “ทำงานฉับไว ร่วมมือร่วมใจ มีวิสัยทัศน์”


พันธกิจ

 1. เผยแพร่ความรู้ทางอายุรศาสตร์ที่ทันสมัย และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 2. ส่งเสริมจริยธรรมทางการแพทย์และความรู้กฏหมายทางการแพทย์
 3. สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่แพทย์ทั้งอายุรแพทย์ในประเทศ และ ประเทศเพื่อนบ้าน
 4. ส่งเสริมเครือข่ายการทำงานระหว่างอายุรแพทย์และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 5. สนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆในราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค

 1. เพื่อให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์สู่อายุรแพทย์, แพทย์ทั่วไป และแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นในส่วนภูมิภาค โดยจัดหมุนเวียนกันไปตามภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง
 2. เผยแพร่ความรู้ในเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการแพทย์และกฎหมายที่ควรทราบ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค ในการจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ
 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่แพทย์ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ในภูมิภาคกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้าน
 5. สนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯและคณะอื่นตามสมควร

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการกับโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพร่วม
 2. ติดต่อเชิญวิทยากร รวมถึงเป็นวิทยากรตามความเหมาะสม 
 3. จัดหาสถานที่รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการประชุม
 4. จัดเตรียมที่พักและยานพาหนะรับส่ง วิทยากร คณะอนุกรรมการ ฯ คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม
 5. ทำการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ และกระจายข่าวการประชุมผ่านสื่อต่างๆ
 6. รับรองต้อนรับวิทยากร
 7. เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการผ่านทางเวปไซต์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แงประเทศไทย
 8. จัดทำหนังสือและตำราทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
 9. เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผ่านสังคมออนไลน์

 


รายนามคณะทำงานวิชาการสัญจร วาระปี พ.ศ. 2555-2557

โครงการประชุมวิชาการสัญจร

แผนการดำเนินงานโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานประชุมวิชาการสัญจร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 20:05 น.