เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 27 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 22:09 น.
new logo RCPT - Copy copy

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 27 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

วันที่  31 สิงหาคม 2559

 

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

Practical management of hyperglycemic emergency

แพทย์หญิงอภิรดี ศรีวิจิตรกมล

Shock

นายแพทย์โตมร ทองศรี

Approach to anemia

นายแพทย์ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์

OPD care of patients with  coronary stenting or CABG

นายแพทย์โตมร ทองศรี

Management of atrial fibrillation

แพทย์หญิงรัชนี แซ่ลี้

Ambulatory care of HIV-infected patients

แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

Interpretation of thyroid function test

แพทย์หญิงชุตินธร ศรีพระประแดง

Inflammatory arthropathy

นายแพทย์กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

Crystal-induced arthritis

นายแพทย์กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

 

 

วันที่  1 กันยายน 2559

 

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

Infection prevention of multidrug-resistant organisms

แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์

Genetic tests for internist

นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร

Diagnostic approach to acute kidney injury

นายแพทย์บัญชา สถิระพจน์

Pitfall in electrolyte disorders

นายแพทย์อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

Management of viral hepatitis B

นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

Approach to headache

นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา

Update on stroke management

นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา

Basic clinical nutrition for internist

นายแพทย์สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์

 

 

วันที่  2 กันยายน 2559

 

ชื่อเรื่องบรรยาย

วิทยากรผู้บรรยาย

Pitfalls in TB management

นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล

Approach to chronic cough

นายแพทย์มนะพล กุลปราณีต

Pain management in cancer

นายแพทย์ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา

Common infectious skin problems at OPD

แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

Surveillance of colon cancer

นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 14:00 น.