ศึกษาต่อเนื่อง CME Hot Issues การรักษาด้วยยา Angiotensin Receptor ร่วมกับ Calcium Channel Blocker : ศ.นพ.วสันต์ สุ
การรักษาด้วยยา Angiotensin Receptor ร่วมกับ Calcium Channel Blocker : ศ.นพ.วสันต์ สุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Admin (CME)   
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 14:17 น.

 

การรักษาด้วยยา Angiotensin Receptor ร่วมกับ Calcium Channel Blocker สามารฤป้องกันโรคแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคไตเสื่อมและสูงอายุ ได้ดีกว่า การรักษาด้วย Angiotensin Receptor blocker ขนาดสูง (OSCAR study)

การศึกษานี้ มีชี่อเรียกว่า OSCAR  (Olmesartan and calcium antagonists Randomized) study   มีวัตฤประสงค์หลัก ในการประเมินผลของการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่อายุ 65 ปีขึ้นไป โดยการเปรียบเทียบการรักษาด้วยยา Olmesartan 20 มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับยา calcium channel blockers (CCB) เทียบกับการรักษาด้วยยา Olmersartan ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน โดยมี primary endpoint ของการรักษาคือ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรักษาไปถึงเวลาของการเกิด primary composite events ซึ่งเป็นอุบัติการณ์รวมของการเกิด fatal และ nonfatal  cardiovascular events ได้แก่ coronary artery diseases , heart failure, fatal และ nonfatal cerebrovascular diseases, diabetic microvascular complications, การเกิดการเสื่อมของไต (doubling serum creatinine และ end stage renal diseases) และ การเสียชีวิตที่ไม่ได้สัมพันธ์กับ cardiovascular diseases   ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีโอกาสได้รับยาความดันเพิ่มเติมอีก หากทานยาที่ได้รับการสุ่มแล้วไม่สามารฤคุมความดันให้ได้ต่ำกว่า 140/90

Kidney International  2012;83: 167-76.

ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

การศึกษานี้ ตีพิมพ์เป็นสองรายงาน พบว่ามีผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 1164 คน จำแนกเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ ARB ขนาดสูง 578 คน และ ARB บวกกับ CCB 586 คน โดยมีผู้ป่วยเป็นเบาหวานที่ต้องทายยาหรือฉีดยา 43.5 % ซึ่งได้รายงานผลเบื้องต้นไว้ใน American Journal of Medicine 2012 พบว่าเมื่อติดตามไป 3 ปี ผู้ป่วยที่ทานยา ARB ร่วมกับ CCB จะมีความดันโลหิตต่ำกว่าผู้ป่วยที่ทานยา ARB ขนาดสูง(135/74 และ 132/72; p < 0.01) (เอกสารอ้างอิง 1)  ทั้งนี้ ในการศึกษาที่ลงใน Kidney International 2012 นี้ มีผู้ป่วย 1078 คน  (ได้คัดผู้ป่วยที่ไม่มี serum creatinine เมื่อแรกเข้าการศึกษา 86 คนจาก 1164 คนออกไป)  และ ทำการวิเคราะห์โดยจำแนกผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง ( estimated GFR 60 ซีซี ต่อนาที) จำนวน 725 คน โดยผู้ป่วยได้รับการสุ่มให้ทานยา ตามที่กล่าวมาข้างต้น  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ทานยา ARB ร่วมกับ CCB มีสัดส่วนที่สามารฤคุมความดันโลหิตได้ตามเป้า (<140/90) มากกว่าผู้ป่วยที่ทาน ARB ขนาดสูง ทั้งในกลุ่มที่มีโรคไต (73% และ 62 % ; P = 0.0005) และไม่มีโรคไต (75.7% และ 67.8 %, p = 0.0174)  ที่สำคัญคือ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไต หากได้รับการสุ่มให้ทานยา ARB ร่วมกับ CCB จะมีอุปัติการณ์ของการเกิด primary outcomes ต่ำกว่าผู้ป่วยที่ทานยา ARB ขนาดสูง อย่างมีนัยสำคัญ  (9.3 % และ 16.6 %, Hazard ratio = 2.25; 95 % CI 1.20-4.20; P = 0.0096)  สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีโรคไต อุบัติการณ์ของการเกิด primary events จะเท่ากับ 8.6 % สำหรับผู้ป่วยที่ทานยา ARB ร่วมกับ CCB  และ เท่ากับ 7.6 % สำหรับผู้ป่วยที่ทานยา ARB ขนาดสูง (P = 0.6671)   ข้อมูลที่สำคัญ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 a และ 1 b

Untitled1

      นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยมีโรคไตอยู่เดิม หากได้รับการสุ่มให้ทานยา ARB ขนาดสูง จะมีจำนวนการเกิด fatal และ fatal cardiovascular events และ cerebrovascular diseasesมากกว่าเมื่อได้รับการสุ่มให้ทานยา ARB ร่วมกับ CCB โดยมี Hazard ratio 2.78 (95%CI 1.34-5.75) และ 3.45 (95% CI 1.20-9.92) ตามลำดับ

สรุป ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด cardiovascular และ cerebrovascular diseases  หากทานยา monotherapy แล้ว ยังไม่สามารฤควบคุมความดันโลหิตให้ได้ต่ำกว่า 140/90 ควรเลือก ให้ทานยาผสม เช่น ARB ร่วมกับ CCB มากกว่าการให้ทานยา ARB ขนาดสูง โดยเฉพาะหากผู้ป่วยมีโรคไต (eGFR < 60 ซีซี ต่อนาที) ร่วมด้วย การใช้ยาผสม จะช่วยลดอุบัติการณ์ของ cardiovascular endpoints และ cerebrovascular diseases ได้อย่างมีนัยสำคัญ

Reference

1.Ogawa H, Mitsuyama SK, Matsui K, Jinnouchi T, Jinnouchi H, Arakawa K, et al. Angiotensin II Receptor blocker based therapy in Japanese elderly, high risk, hypertensive patients. Am J Med 2012;125:981-90.

2. Mitsuyama SK, Igawa H, Matsui K, Jinnouchi T, Jinnouchi H, Arakawa K, et al. An angiotensin II receptor blocker-calcium channel blocker combination prevents cardiovascular events in elderly high risk hypertensive patients with chronic kidney disease better than high dose angiotensin II receptor blocker alone. Kidney Int 2012;83:167-76.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 15:12 น.
 
September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats