ศึกษาต่อเนื่อง CME Hot Issues Three Postpartum Antiretroviral Regimens to Prevent Intrapartum HIV Infection: พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
Three Postpartum Antiretroviral Regimens to Prevent Intrapartum HIV Infection: พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Sathit Kurathong   
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 14:03 น.

การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบสูตรยา 3 ชนิดในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ระหว่างคลอดในเด็กที่มารดาติดเชื้อ HIV แต่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสระหว่างตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์อย่างน้อย 32 สัปดาห์ การศึกษานี้เด็กจะได้รับนมผงสำเร็จแทนการดื่มนมแม่ และเด็กทุกรายจะได้รับยา zidovudine ภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังคลอดเป็นเวลา 6 สัปดาห์ และได้รับการสุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้รับ AZT อย่างเดียว กลุ่มที่ 2 ได้รับ AZT ร่วมกับ nevirapine (NVP) วันละครั้งทั้งหมด 3 ครั้ง ในช่วง 8 วันแรก (กลุ่มยา 2 ตัว) และกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา 3 ตัวได้รับ AZT ร่วมกับ lamivudine (3TC) และ nelfinavir (NFV) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดย primary outcome ของการศึกษา คือการติดเชื้อ HIV ระหว่างคลอดในเด็กที่ไม่ติดเชื้อในครรภ์(intra utero transmission)  คือเด็กมีผล HIV-1 DNA PCR เป็นลบเมื่อคลอดและกลายเป็นผลบวกที่ 3 เดือน

 

 

 

 

 

Three Postpartum Antiretroviral Regimens to Prevent Intrapartum HIV Infection

New England Journal of Medicine 2012; 366: 2368-79


พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

• การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบสูตรยา 3 ชนิดในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ระหว่างคลอด (intrapartum transmission)ในเด็กที่มารดาติดเชื้อ HIV แต่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสระหว่างตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์อย่างน้อย 32 สัปดาห์ การศึกษานี้เด็กจะได้รับนมผงสำเร็จแทนการดื่มนมแม่ และเด็กทุกรายจะได้รับยา zidovudine (AZT) ภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังคลอดเป็นเวลา 6 สัปดาห์ และได้รับการสุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้รับ AZT อย่างเดียว กลุ่มที่ 2 ได้รับ AZT ร่วมกับ nevirapine (NVP) วันละครั้งทั้งหมด 3 ครั้ง ในช่วง 8 วันแรก (กลุ่มยา 2 ตัว) และกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา 3 ตัวได้รับ AZT ร่วมกับ lamivudine (3TC) และ nelfinavir (NFV) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดย primary outcome ของการศึกษา คือการติดเชื้อ HIV ระหว่างคลอดในเด็กที่ไม่ติดเชื้อในครรภ์(intra utero transmission)  คือเด็กมีผล HIV-1 DNA PCR เป็นลบเมื่อคลอดและกลายเป็นผลบวกที่ 3 เดือน

 

ในปีค.ศ.2004-2010 มีเด็กทั้งหมด 1,684 ราย จากประเทศบราซิล อาเจนตินา แอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการศึกษา (566 ในกลุ่ม AZT ตัวเดียว 562 ในกลุ่มยา 2 ตัว และ 556 รายในกลุ่มยา 3 ตัว) การติดเชื้อในครรภ์คือเด็กมีผล DNA PCR เป็นบวกเมื่อคลอดในทั้งกลุ่ม 3 กลุ่มเท่ากับ 5.7% การติดเชื้อระหว่างคลอดในกลุ่ม AZT ตัวเดียว เกิดในเด็ก 24 รายคิดเป็น 4.8%, 95% Confident Interval (CI), 3.2-7.1 สูงกว่ากลุ่มอื่นคือ 11 รายในกลุ่มยา 2 ตัวคิดเป็น 2.2%, 95% CI, 1.2-3.9; p = 0.046 และ 12 รายในกลุ่มยา 3 ตัว  2.4%, 95% CI, 1.4-4.3; p = 0.046 รูปที่ 1 แสดง Kaplan-Meier curve การติดเชื้อ HIV ระหว่างคลอดในแต่ละกลุ่ม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบโดยรวม p = 0.03 การเสียชีวิตไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มและไม่เกี่ยวข้องกับยาที่ศึกษา การวิเคราะห์โดย multivariate พบว่า ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV เมื่อใช้กลุ่มที่ได้รับ AZT ตัวเดียวเป็นกลุ่มมาตรฐานพบว่า Odds Ratio [OR] (95% CI)  ของกลุ่มยา 2 ตัว = 0.39 (0.19-0.82) p = 0.01 กลุ่มยา 3 ตัว OR = 0.50(0.24-1.01) p = 0.05 การมีปริมาณไวรัสในเลือดสูง (increase log10 viral load) OR= 2.28 (1.56-3.35) p = <0.001 และ การที่แม่ใช้สารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์ OR = 2.51(1.08-5.86) p = 0.03 ผลข้างเคียงที่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือภาวะ neutropenia พบในกลุ่มยา 3 ตัว 27.5 % ในขณะที่พบ 14.9% ในกลุ่มยา 2 ตัว และ 16.4 % ในยา AZT ตัวเดียว(p<0.001) ผลข้างเคียงอื่นๆ พบได้น้อยและไม่แตกต่างกัน การดื้อต่อยาต้านไวรัสในเด็กที่ติดเชื้อ HIV พบได้น้อย และไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม

 

รูปที่1 Kaplan-Meier curve การติดเชื้อ HIV ระหว่างคลอดในเด็กแต่ละกลุ่ม


สรุป

ผลจากการศึกษานี้ สามารถนำมาใช้ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ หรือไม่ได้รับยาต้านไวรัสขณะตั้งครรภ์ หลังคลอดเด็กควรได้รับยาต้านไวรัสอย่างน้อย 2 – 3 ตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างคลอด การศึกษานี้พบว่ายา 2 ตัว (AZT ร่วมกับ NVP) มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายา 3 ตัว (AZT + 3TC + NFV)

 

References

1. Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, Bryson YJ, Joao EC, Pilotto JH, et al; NICHD HPTN 040/PACTG 1043 Protocol Team. Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV infection. N Engl J Med. 2012;366:2368-79.

 

 

โจทย์

 

1. บทความที่ได้อ่านมีผลต่อการปรับเปลี่ยนเวชปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงไร

ก. ไม่มีผล

ข. มีผลบ้าง

ค. มีผลปานกลาง

ง. มีผลมาก

จ. ไม่มีผลแต่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

2. ในการศึกษานี้ปัจจัยใดที่มีผลต่อการติดเชื้อ HIV ระหว่างคลอดเพิ่มขึ้น

ก. การได้รับยา AZT ตัวเดียว

ข. การได้รับยา AZT ร่วมกับ nevirapine

ค. การได้รับยา AZT ร่วมกับ 3TC และ nelfinavir

ง. การสูบบุหรี่ในมารดา

จ. ปริมาณ CD4 ที่ต่ำในมารดา

 

Answer ก

 

 

3. ผลข้างเคียงใดที่พบได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเด็กที่ได้รับยา 3 ตัว (AZT+3TC+NFV)

ก. Anemia

ข. Thrombocytopenia

ค. Neutropenia

ง. Hepatitis

จ. Pancratitis

 

Answer ค

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 14:19 น.
 
May 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats