ศึกษาต่อเนื่อง CME Hot Issues Platelet transfusion in patients with hematological malignancies: ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
Platelet transfusion in patients with hematological malignancies: ธานินทร์ อินทรกำธรชัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Sathit Kurathong   
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 21:23 น.

ปัจจุบัน มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีเกร็ดเลือดต่ำจากการมีพยาธิสภาพของไขกระดูก ได้แก่การให้ platelet transfusion ถ้าผู้ป่วยมีระดับเกร็ดเลือดต่ำกว่า 10x109/ลิตร โดยไม่คำนึงว่าจะมีอาการหรืออาการแสดงของภาวะเลือดออกร่วมด้วยหรือไม่ (prophylactic platelet transfusion) คณะผู้วิจัยจึงได้ตั้งประเด็นคำถามถึงแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยส่งเสริมอื่นใดที่จะทำให้เกิดภาวะเลือดออก


 

 

Therapeutic platelet transfusion versus routine prophylactic transfusion in patients with haematological malignancies: an open-label, multicentre, randomised study

Hannes Wandt,  Kerstin Schaefer-Eckart, Knut Wendelin, et al for the Study Alliance Leukemia
Lancet 2012; 380:1309-1316

 

ธานินทร์ อินทรกำธรชัย

 

ปัจจุบัน มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีเกร็ดเลือดต่ำจากการมีพยาธิสภาพของไขกระดูก ได้แก่การให้ platelet transfusion ถ้าผู้ป่วยมีระดับเกร็ดเลือดต่ำกว่า 10x109/ลิตร โดยไม่คำนึงว่าจะมีอาการหรืออาการแสดงของภาวะเลือดออกร่วมด้วยหรือไม่ (prophylactic platelet transfusion) 1 (Ref 2) คณะผู้วิจัยจึงได้ตั้งประเด็นคำถามถึงแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยส่งเสริมอื่นใดที่จะทำให้เกิดภาวะเลือดออก

 

ผู้ป่วยที่เข้าการศึกษา 391 ราย เป็นผู้ป่วย acute myeloid leukemia (AML) ที่กำลังได้รับ induction หรือ consolidation chemotherapy 190 ราย เป็นผู้ป่วย autologous stem cell transplantation (ASCT) 201 ราย ผู้ป่วย 197 ราย ถูก randomized เข้ากลุ่ม prophylactic transfusion (กลุ่ม A) ซึ่งจะได้รับ platelet transfusion ทุกวันที่ระดับเกร็ดเลือดต่ำกว่า 10x109/ลิตร ผู้ป่วย 199 ราย assigned เข้ากลุ่ม theraupetetic transfusion (กลุ่ม B) ซึ่งจะได้รับ platelet transfusion ต่อเมื่อมี clinical bleeding ที่ชัดเจน (สามารถรับ platelet transfusion เพิ่มถ้าเลือดไม่หยุดหลังได้รับครั้งแรก, ถ้าพบมีอาการแสดงของ sepsis หรือ fungal infection หรือ coagulopaty ร่วมด้วย จะถูกเปลี่ยนไปให้ platelet แบบกลุ่ม A)

 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยกลุ่ม B ได้รับเกร็ดเลือดต่อผู้ป่วยเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่ม A อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (1.63 vs 2.44 unit, p < 0.00001) และผลดังกล่าวพบทั้งในผู้ป่วย AML และ ASCT อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยกลุ่ม B มี clinical  bleeding สูงกว่าผู้ป่วยกลุ่ม A อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (42% vs 19%, p <0.00001) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่ม B ที่เป็น AML มีโอกาสเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกที่รุนแรงเช่น เลือดออกในสมองเพิ่มขึ้น


ผู้วิจัยสรุปว่า therapeutic platelet transfusion น่าจะเป็นมาตรฐานการรักษาภาวะเกร็ดเลือดต่ำในผู้ป่วย ASCT ในขณะที่ prophylactic transfusion ยังคงเป็นการรักษาที่ดีกว่าในผู้ป่วย AML

 

 

ข้อสังเกต

 

Platelet transfusion ที่ใช้ในการศึกษานี้คือ single donor platelet  หรือ pooled platelet concentrates และต้องสามารถนำมาให้ผู้ป่วยได้ไม่ช้ากว่า 4 ชั่วโมงหลังส่งใบ request  ซึ่งยังไม่สามารถกระทำได้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ของบ้านเรา

 

 

References

 

1 Stanworth SJ, Hyde C, Heddle N, Rebulla P, Brunskill S, Murphy MF. Prophylacticplatelet transfusion for hemorrhage after chemotherapy and stem cell transplantation. Cochrane Database Syst Rev 2004; 2: CD004269.

 

 

 

คำถาม

 

1. บทความที่ได้อ่านมีผลต่อการปรับเปลี่ยนเวชปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงไร

ก. ไม่มีผล

ข. มีผลบ้าง

ค. มีผลปานกลาง

ง. มีผลมาก

จ. ไม่มีผลแต่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

2. ข้อสรุปที่ถูกต้องของงานวิจัยชิ้นนี้

ก. Prophylactic platelet transfusion ดีกว่า therapeutic transfusion ในผู้ป่วย AML ที่ได้รับ induction/consolidation chemotherapy

ข. Therapeutic transfusion ดีกว่า prophylactic transfusion ในผู้ป่วย AML ที่ได้รับ induction/consolidation chemotherapy

ค. Prophylactic transfusion ดีกว่า therapeutic transfusion ในผู้ป่วย ASCT

ง. Therapeutic platelet transfusion เป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วย AML และ ASCT

จ. Prophylactic platelet transfusion เป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วย AML และ ASCT

 

เฉลย  ก

 

 

3. โดยทั่วไป ขนาดที่เหมาะสมของการให้ platelet transfusion แต่ละครั้ง (ถูกมากกว่า 1 ข้อ)

ก. 1 unit ของ single donor platelet

ข. 2 units ของ single donor platelet

ค. 1 unit ของ pooled platelet concentrates

ง. 2 units ของ pooled platelet concentrates

จ. 1-2 units ของ single donor platelet หรือ pooled platelet concentrates

 

เฉลย  ก หรือ ค

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 13:23 น.
 
May 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats