บทความพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับวงการแพทย์ไทยและบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติยศ
นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ซึ่งลงตีพิมพ์ในวารสารอายุรแพทย์สัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
เข้าสู่เว็บไซต์ / Enter web site