รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน เข้าร่วมพิธี / ไม่เข้าร่วมพิธี รับวุฒิบัตร


จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒบัตร ทั้งสิ้น 739 คน , จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนประสงค์เข้าร่วมพิธี 585 คน , จำนวนไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี 51 คน
ชื่อ - นามสกุล การเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร สาขา การชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้ารับวุฒิบัตร
กรุณาระบุเงื่อนไข เลข ว. หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล จากนั้นคลิกปุ่ม "แสดงตามเงื่อนไข"