แจ้งชำระเงิน บิลค่าธรรมเนียมชุดครุย/หนังสือ - ผู้รับวุฒิบัตร


ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เลขที่ชำระเงิน หมายถึง หมายเลขรหัสลูกค้า / Customer ID/ Ref1 ขึ้นต้นตัวเลขด้วย 2021 XX XXXXX XXX