ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟฯ พัทยา
"Theme: Internal Medicine in Disruptive World"


Registration/การลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

Registration Online @ www.rcpt.org/conference/2020

เปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
16 ธันวาคม 2562
Early registration
16 ธันวาคม 2562– 28 กุมภาพันธ์ 2563
Late registration
1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • Mobile banking application (SCB&ธนาคารอื่นๆ) ผ่าน QR code&Barcode
  • ชำระได้ทั้งรูปแบบเช็ค & เงินสด ผ่านระบบ Cross-Bank bill payment (SCB)
  • ชำระผ่าน SCB ด้วยระบบ CDM/VTM (เครื่องรับฝากเงินสด), ATM

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ปิดระบบการลงทะเบียนและการชำระเงินทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

หากล่วงเลยจากวันดังกล่าวท่านสามารถ Onsite registration ณ สถานที่จัดประชุม
ในวันที่ 30 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2563

อัตราค่าลงทะเบียน Main Congress

ประเภท Early Registration
ชำระเงินภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563
Late Registration
ชำระเงินหลังวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563
Onsite Registration
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563
1. แพทย์สาขาอื่น / แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ / แพทย์ต่างประเทศ 6,500 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท
2. สมาชิกสามัญและวิสามัญ 5,000 บาท 5,500 บาท 5,500 บาท
3. อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร 5,000 บาท 5,500 บาท ไม่มี onsite เพื่อเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตรหน้างาน
4. สมาชิกสามัญ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 3,000 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท
5. สมาชิกสามัญ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ยกเว้นค่าลงทะเบียน
6. แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์,แพทย์ใช้ทุนที่ฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์,แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สาขาตจวิทยาและสาขาประสาทวิทยา 3,500 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท
7. บุคลากรทางการแพทย์ & สาธารณสุข, นิสิต/นักศึกษาแพทย์ 2,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท
8. ผู้ติดตาม (Badge เข้าได้เฉพาะห้องนิทรรศการบูธ ไม่สามารถเข้าห้องประชุมวิชาการได้) 2,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท
 

การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร

การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร เป็นการแจ้งข้อมูลต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าท่านประสงค์ “จะเข้าร่วมพิธี” หรือ “ไม่เข้าร่วมพิธี”
➤ แพทย์ผู้ขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ และประกาศนียบัตร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 เท่านั้น
➤ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ.2562 ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับวุฒิบัตรให้เรียบร้อยภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ก่อนทำการลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี “ประเภทอายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร”
จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒบัตร ทั้งสิ้น 772 คน , จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนประสงค์เข้าร่วมพิธี 278 คน , จำนวนไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี 23 คน