รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน เข้าร่วมพิธี / ไม่เข้าร่วมพิธี รับวุฒิบัตร


จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒบัตร ทั้งสิ้น 682 คน , จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนประสงค์เข้าร่วมพิธี 564 คน , จำนวนไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี 41 คน
ชื่อ - นามสกุล การเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร สาขา การชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้ารับวุฒิบัตร
กรุณาระบุเงื่อนไข เลข ว. หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล จากนั้นคลิกปุ่ม "แสดงตามเงื่อนไข"
Contact

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com

The Royal College Physicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com