ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ใบเสร็จรับเงิน
ในนามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
จะระบุจำนวนเงินเฉพาะค่าลงทะเบียน MAIN CONGRESS เท่านั้น

ไม่สามารถรวมค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านธนาคารได้

การแจ้งชำระเงิน (หากไม่แจ้งชำระเงิน จะถือว่าท่านยังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์)

หลังผู้ลงทะเบียนทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย โปรดแนบหลักฐานการชำระเงินและแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์งานประชุมที่
http://www.rcpt.org/conference/2019/bill_notice_payment.php

หลังจากนั้น ประมาณ 1 สัปดาห์ ท่านจะได้รับอีเมล์จากระบบ
 1. แจ้งให้ดาวน์โหลด E-badge ผ่าน USER&PASS ของท่านซึ่งได้สมัครไว้ จากหน้าเว็บลิงก์นี้
  http://www.rcpt.org/conference/2019/mem_signin.php
  เมื่อผู้ลงทะเบียนมาถึงงานประชุม
  โปรดแสดง E-badge นี้ เพื่อสแกน รับ badge คล้องคอ และของที่ระลึกงานประชุม
  ณ จุดลงทะเบียน PRE Registration ในงานประชุม
  URGENT
  อนึ่งหากท่านเป็นผู้แทนบริษัทฯ หรือผู้ดำเนินการลงทะเบียนแทน
  ท่านต้องดำเนินการนำส่งไฟล์ e-badge ที่มี QR-code ไปยังอีเมล์ผู้ลงทะเบียนด้วย
  มิฉะนั้นแล้ว ผู้ลงทะเบียนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้างานประชุม

 2. ใบเสร็จรับเงิน ราชวิทยาลัยฯ จะปฎิบัติตามข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ในการแจ้งชำระเงิน
  - หากให้นำส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ เพื่อให้ท่านสามารถเช็คสถานะการนำส่งออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ
  http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx ได้
  เริ่มลงทะเบียนออนไลน์  
Contact

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com

The Royal College Physicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com