Abstract Submission


ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ


กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย

 • Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ผลงานตีพิมพ์แล้ว)
 • Research highlights: From Research to clinical impact
  การนำเสนอผลงานวิจัยของสมาคมวิชาชีพที่มี impact practice guideline ในประเทศไทย
 • Best Abstract of the Year Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์สมาชิก ประเภท Academic Center
  การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์สมาชิก ประเภท General Hospital
 • Best Resident Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำบ้าน
 • Best Fellow Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • Distinguished Oral, Free Papers : Oral Presentation / Poster Presentation / E-Poster
  การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Oral, Poster

กำหนดการวันสำคัญของกิจกรรมวิจัย

1 พฤศจิกายน 2561
เปิดรับบทคัดย่อทาง website www.rcpt.org/conference/2019 เมนู Abstract Submission
3 ธันวาคม 2561
ขอรายชื่อผู้แทนสถาบัน / สมาคม เป็นกรรมการวิจัยรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
15 มกราคม 2562
ปิดรับผลงานทุกประเภท (submit Online)
18 มกราคม 2562
รวบรวม คัดแยกผลงาน ส่งให้กรรมการให้คะแนน
1 กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการส่งผลคะแนนกลับราชวิทยาลัยฯ
1 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมคณะกรรมการ ตัดสินผลงาน Research Award / ผลงานสมาคม Research Highlights
5 กุมภาพันธ์ 2562
ทำจม.แจ้งผลตัดสิน Research Award / ผลงานสมาคม Research Highlights
1 มีนาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกแยกประเภทผลงาน Resident, Fellow, Member
5 มีนาคม 2562
ทำจม.แจ้งผล Resident, Fellow, Member (Academic, General) ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
11 มีนาคม 2562
ทำจม.ตอบรับผลงานนำเสนอรายการ Distinguished Oral, Free Papers (Oral/Poster/E-Poster)

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.rcpt.org/conference/2019


คำแนะนำการเตรียมบทคัดย่อ
สำหรับการประกวด/นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562


ขั้นตอนการดำเนินการและคำแนะนำการเตรียมบทคัดย่อ

 1. บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยจำกัดไม่เกิน 2,500 ตัวอักษร
 2. ลำดับในการเขียนบทคัดย่อ (ศึกษาได้จากตัวอย่างทาง www.rcpt.org/conference/2019 เมนู Abstract Submission Form
  • ชื่อเรื่อง
  • ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย มาจากหลายหน่วยงาน ให้กำกับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้ท้ายนามสกุลของผู้นั้น)
  • สถานที่ทำงาน (ถ้าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย มาจากหลายหน่วยงาน ให้กำกับตัวเลข 1, 2, 3 เป็นตัวยกไว้หน้าชื่อของหน่วยงานนั้น)
  • เนื้อความบทคัดย่อ ประกอบด้วย ความเป็นมาและเหตุผล (Background), วิธีการ (Methods), ผลการดำเนินการ (Results), และสรุป (Conclusions)
  • กำหนดให้ระบุ Key Words ของเนื้อหาบทคัดย่อ ไม่ต่ำกว่า 3 คำ และไม่เกิน 10 คำ
  • สำหรับผลงานลักษณะรายงานผู้ป่วย (Case Report) คณะกรรมการฯ อนุโลมให้ในส่วนของ ความเป็นมาและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการดำเนินการ และสรุป
 3. ผู้ส่งผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนจัดส่ง เพราะฝ่ายจัดทำจะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 4. ผู้ส่งผลงานดำเนินการส่งบทคัดย่อผ่านทางระบบ online ทาง www.rcpt.org/conference/2019 เมนู Abstract Submission
 5. ผลงานที่ส่งมาเพื่อประกวดและนำเสนอ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะได้เผยแพร่เวปไซด์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562
 6. ผู้ส่งผลงานบทคัดย่อและราชวิทยาลัยฯ ตอบรับให้นำเสนอ ต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนการประชุม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยลงทะเบียนผ่านระบบ Registration OnlineAbstract Submission Instruction


PLEASE READ THIS THROUGHLY BEFORE PREPARING YOUR ABSTRACT
 • The deadline for submitting the abstract is 15th January 2019.
 • Only abstracts written in English will be accepted.
 • The abstract itself must contain no more than 2,500 characters included space (count only abstract content).
 • Writing structured abstract using these headings: Title, Authors, Institution, Background, Methods, Results, Conclusion (Except Case Reports)
 • One figure or diagram (not larger than 1 MB) is allowed to attach
 • During the abstract submission confirmation, you have to attach the word file of your abstract to verify the content of the abstract in case of unexpected error.
 • CHECK KEY WORD in the abstract submission form, which best categorizes the subject of the abstract.
 • Abstract has to be submitted at the website (www.rcpt.org/conference/2019).
 • If your abstract is accepted, you must register for conference before Friday 31st March 2019. Your abstract will not be scheduled for presentation until registration has been received.
 • All abstracts will be published on the website's annual conference. The Royal College of Physicians of Thailandเอกสารดาวน์โหลดสำหรับบทคัดย่อContact

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com

The Royal College Physicians of Thailand
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com