แจ้งชำระเงิน บิลค่าธรรมเนียมชุดครุย/หนังสือ - ผู้รับวุฒิบัตรเลขที่ชำระเงิน:       

ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เลขที่ชำระเงิน หมายถึง หมายเลขรหัสลูกค้า / Customer ID/ Ref1 ขึ้นต้นตัวเลขด้วย 2018 XX XXXXX XXX
 

 


ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ
และพิมพ์ E-badge
E-Vote | Evaluation
เอกสารประกอบการบรรยาย
Important Dates
Submission
Online Abstract submission open
1 November 2017
Resident, Fellow, Free papers (Member)
1 November 2017 - 15 January 2018
Research Award, Best Abstract (Member)
1 November 2017 - 15 January 2018
Abstract Submission Deadline
15 January 2018
Registration
Early Registration
1 January 2018 - 28 February 2018
Late Registration
1 - 31 March 2018
Onsite Registration
26-28 April 2018 (8:00AM - 4:00PM)
Convocation
แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 โปรดขึ้นทะเบียนรับวุฒิบัตร ภายในวันที่
15 ธันวาคม 2560
Convocation ceremony day
26 April 2018
 
อัพโหลดไฟล์สไลด์สำหรับวิทยากร
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
The Royal College Physicians of Thailand
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com
View counter stats