การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 34 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


การลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และเปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
1 มกราคม 2561
Early registration 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
Late registration 1 - 31 มีนาคม 2561

การชำระเงินค่าลงทะเบียน ชำระผ่านระบบ QR code&Barcode ในระบบ SCB Bill payment, SCB E-billing, SCB Easynet, SCB Mobile application

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ปิดระบบการลงทะเบียนและการชำระเงินทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

หากล่วงเลยจากวันดังกล่าวท่านสามารถ onsite registration ณ สถานที่จัดประชุม ในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561อัตราค่าลงทะเบียน Main Congress

ประเภท Early Registration
ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561
Late Registration
หลังวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561
1. แพทย์สาขาอื่น / แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ / แพทย์ต่างประเทศ 6,500 บาท 7,000 บาท
2. สมาชิกสามัญและวิสามัญ 5,000 บาท 5,500 บาท
3. อายุรแพทย์ผู้เข้ารับวุฒิบัตร 5,000 บาท 5,500 บาท
4. สมาชิกสามัญ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 3,000 บาท 3,500 บาท
5. สมาชิกสามัญ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ยกเว้นค่าลงทะเบียน
6. แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์,แพทย์ใช้ทุนที่ฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์,แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สาขาตจวิทยาและสาขาประสาทวิทยา 3,500 บาท 4,000 บาท
7. บุคลากรทางการแพทย์ & สาธารณสุข, นิสิต/นักศึกษาแพทย์ 2,500 บาท 3,000 บาท
8. ผู้ติดตาม (Badge เข้าได้เฉพาะห้องนิทรรศการบูธ ไม่สามารถเข้าห้องประชุมวิชาการได้) 2,500 บาท 3,000 บาท
Account
Login name / E-mail:
Password:
 
Important Dates
Submission
Online Abstract submission open
1 November 2017
Resident, Fellow, Free papers (Member)
1 November 2017 - 15 January 2018
Research Award, Best Abstract (Member)
1 November 2017 - 15 January 2018
Abstract Submission Deadline
15 January 2018
Registration
Early Registration
1 January 2018 - 28 February 2018
Late Registration
1 - 31 March 2018
Onsite Registration
26-28 April 2018 (8:00AM - 4:00PM)
Convocation
แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 โปรดขึ้นทะเบียนรับวุฒิบัตร ภายในวันที่
15 ธันวาคม 2560
Convocation ceremony day
26 April 2018
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมพิธี รับวุฒิบัตร
ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
The Royal College Physicians of Thailand
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com
View counter stats