Convocation / ผู้เข้ารับวุฒิบัตรขั้นตอนการปฏิบัติ ในการเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ขั้นตอนที่ 1
รับ Badge และกระเป๋าเข้าร่วมงานประชุม ณ จุด Pre-registration
(เนื่องด้วย “ขั้นตอนการรายงานตัวจำเป็นต้องใช้ QR Code ในการดำเนินการ”)
ขั้นตอนที่ 2
เข้ารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนรับวุฒิบัตร (ตามผังด้านล่าง) ระหว่างเวลา 08.10-10.00 น.
ขั้นตอนที่ 3
ถ่ายภาพเดี่ยว เวลา 08.15-13.15 น.
ขั้นตอนที่ 4
ผู้เข้ารับวุฒิบัตรทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้า Hall C1 เวลา 13.30 น.
(จัดแถวเพื่อเดินเข้าสู่ห้องพิธีการ)
ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพหมู่
ขั้นตอนที่ 6
คืนชุดครุย
ขั้นตอนที่ 7
รับหนังสือวุฒิบัตรฉบับจริง

***หมายเหตุ
1.
ผู้เข้ารับวุฒิบัตรทุกท่านโปรดตรงต่อเวลาในทุกขั้นตอน!!! ถ้าล่วงเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมพิธีการ
2.
หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มพิธีอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์ 081-450-4719 หรือจุดรายงานตัวรับวุฒิบัตร
3.
เนื่องจากชุดครุยบาง Size มีจำนวนจำกัด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกชุดให้มีความเหมาะสมกับส่วนสูงที่ท่านแจ้งข้อมูลมา จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชุด
4.
“การถ่ายภาพเดี่ยว” เพื่อความรวดเร็วโปรดเตรียมตัวให้พร้อม เนื่องจากจะปิดบูธ ถ่ายภาพเดี่ยว เวลา 13.15 น. กรณีถ่ายภาพไม่ทันขอให้ถ่ายภาพในช่วงเย็นภายหลังถ่ายภาพหมู่
5.
ผู้ติดตาม (ครอบครัวของผู้เข้ารับวุฒิบัตร) สามารถเข้าร่วมพิธีได้ ซึ่งราชวิทยาลัยฯ ได้จัดที่นั่งแถวสุดท้ายในห้องพิธีไว้รับรอง (เข้านั่งได้ตั้งแต่เวลา 13.45-14.15 น.)
6.
การแต่งกาย
6.1
สำหรับแพทย์ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสูท) กางเกงสแลค สวมรองเท้าหุ้มส้น
6.2
สำหรับแพทย์หญิง สวมชุดกระโปรงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น (ก่อนเข้าห้องพิธี ให้เก็บผมด้านขวา หรือรวบผมให้เรียบร้อย เพื่อให้เห็นใบหน้าได้ ชัดเจนเมื่อถ่ายภาพ)
7.
ไม่ควรนำสัมภาระเข้าในห้องพิธี ขอให้ฝากสัมภาระไว้กับญาติ เนื่องจากราชวิทยาลัยฯ ไม่มีจุดบริการรับฝากของสำหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร

การกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้เข้ารับวุฒิบัตร คือ เข้าร่วมพิธี หรือไม่เข้าร่วมพิธี

 • ผู้สำเร็จการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2560 ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับวุฒิบัตรให้เรียบร้อยก่อนทำการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน
 • กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ในวันมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร โปรดระบุเพิ่มเติมว่าจะขอรับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร “ด้วยตนเองที่สำนักงาน” หรือ “ให้จัดส่งทางไปรษณีย์” (ท่านจะได้รับหนังสือฯ หลังเสร็จสิ้นพิธีการมอบวุฒิบัตร 2 สัปดาห์)
 • กรณีไม่แจ้งข้อมูลใดๆ กลับมาราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ขอให้ติดต่อขอรับหนังสือวุฒิบัตรที่ฝ่ายทะเบียนแพทยสภาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เบอร์โทรศัพท์ 092-493-6242 :: 02-590-1884 E-mail: nok.tmc@gmail.com

1) ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • 1.1 เข้ากรอกข้อมูลใน website : http://www.rcpt.org/conference/2018/content.php?slug=convo เพื่อขึ้นทะเบียนรับวุฒิบัตร โปรดดำเนินการภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

 • 1.2 ชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้ารับวุฒิบัตร จำนวนเงิน 1,500 บาท (ยังไม่รวมค่าลงทะเบียน Main Congress) ผ่านระบบ QR code&Barcode ในระบบ SCB Bill payment, SCB E-billing, SCB Easynet, SCB Mobile applicationt

 • 1.3 เข้าระบบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ http://localhost/rcpt_new/conference/2018/convo_bill_notice_payment.php

 • 1.4 เข้าระบบการลงทะเบียน Main gress พร้อมชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์
  (ขั้นตอนนี้ถ้าแพทย์มีบริษัทเวชภัณฑ์สนับสนุน ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ)

2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร

  รายการ/วันที่ชำระ     ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561     ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561  
ค่าลงทะเบียน 5,000 5,500
ค่าธรรมเนียมชุดครุย (ค่าเช่าชุดครุย) 1,500  
ปิดรับการโอนเงินค่าธรรมเนียมชุดครุยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (สงวนสิทธิ์ไม่รับเงินสดหน้างานประชุม)
ใบเสร็จรับเงินจำนวน 1,500 บาทที่ท่านได้รับ มีข้อความระบุว่า “ค่าธรรมเนียมผู้เข้ารับวุฒิบัตร”
*** ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แพทย์กรณีเปลี่ยนใจภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับวุฒิบัตร


3) สิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวุฒิบัตรจะได้รับหลังการชำระค่าใช้จ่าย

 • 3.1 Badge คล้องคอ สามารถเข้าฟังการบรรยาย Main congress ทุกรายการ

 • 3.2 ได้รับ Congress Bag, Program book

 • 3.3 ปกวุฒิบัตร

 • 3.4 ชุดครุยจำนวน 1 ชุด

 • 3.5 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ของแพทยสภา 500 บาท**
  (ในกรณีแพทย์ได้รับมากกว่า 1 สาขาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเอง)
  ** ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ถือว่าได้แจ้ง “การยกเว้นค่าธรรมเนียมในข้อ 3.5 ให้แก่แพทย์แล้ว” หากเกิดกรณีชำระค่าธรรมเนียมฯ ซ้ำที่แพทยสภา แพทย์ไม่สามารถขอคืนเงินจำนวนดังกล่าวจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้

4) การชำระค่าธรรมเนียม และเงินมัดจำชุดครุย

 • 4.1 กรณี “ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร” แต่ให้ส่งหนังสือ อว. วว. ทางไปรษณีย์
  โปรดโอนค่าธรรมเนียม หนังสือฯ จำนวน 550 บาท มาที่:

  บัญชีธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  ชื่อบัญชี: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี: 043-274623-0

 • 4.2 กรณี "ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร"
  ขอให้ชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้ารับวุฒิบัตร ผ่านระบบ QR code & Barcode ในระบบ SCB Bill payment, SCB E-billing, SCB Easy net, SCB Mobile application

 • 4.3 กำหนดการรับ และส่งคืนชุดครุยฯ
  • รับชุดครุยวันที่ 26 เม.ย. 61 เวลา 08:00-10.30 น. ณ จุดรายงานตัวเข้ารับวุฒิบัตร
  • ส่งคืนชุดครุย ณ จุดรายงานตัวเข้ารับวุฒิบัตรภายในเวลา 17.30 น. ของวันพิธีฯ
  • กรณีประสงค์จะยืมชุดครุยต่อ ขอให้ชำระเงินมัดจำชุดครุยจำนวน 3,000 บาท ณ จุดรับ-คืนชุดครุยกับเจ้าหน้าที่ประจำจุด
  • ระยะเวลาในการส่งคืนชุด ภายใน 15 วันนับจากวันที่ยืม
   แพทย์สามารถส่งคืนชุดครุยได้ด้วยตนเองที่สำนักงานราชวิทยาลัยฯ หรือส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ::
   ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
   ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • การส่งคืนทุกกรณีแพทย์จะได้รับเงินประกันคืนภายใน 15 วันนับจากวันที่ส่งคืนชุดครุยฯ
   โปรดแจ้งชื่อบัญชีที่รับโอนเงินมัดจำคืนไว้ทางอีเมล์: rcpt.convocation@gmail.com


5) การรับรูปถ่ายในพิธีมอบวุฒิบัตร

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งภาพด้วยระบบไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านดังนี้
 • ภาพถ่ายขณะรับวุฒิบัตร ขนาด 10”x12” จำนวน 1 รูป
 • ภาพถ่ายเดี่ยว (Portrait) ขนาด 10”x12” จำนวน 1 รูป
 • ภาพถ่ายหมู่แพทย์พร้อมด้วยคณาจารย์ ขนาด 10”x24” จำนวน 1 รูป
 • CD ไฟล์ภาพรับฯ 1 ไฟล์ ต่อ 1 ท่าน
*** จากรายการข้างต้น ท่านไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีแพทย์ต้องการจอง กรอบ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง


** ปิดรับการขึ้นทะเบียนแล้ว **

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ
และพิมพ์ E-badge
E-Vote | Evaluation
เอกสารประกอบการบรรยาย
Important Dates
Submission
Online Abstract submission open
1 November 2017
Resident, Fellow, Free papers (Member)
1 November 2017 - 15 January 2018
Research Award, Best Abstract (Member)
1 November 2017 - 15 January 2018
Abstract Submission Deadline
15 January 2018
Registration
Early Registration
1 January 2018 - 28 February 2018
Late Registration
1 - 31 March 2018
Onsite Registration
26-28 April 2018 (8:00AM - 4:00PM)
Convocation
แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 โปรดขึ้นทะเบียนรับวุฒิบัตร ภายในวันที่
15 ธันวาคม 2560
Convocation ceremony day
26 April 2018
 
อัพโหลดไฟล์สไลด์สำหรับวิทยากร
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
The Royal College Physicians of Thailand
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com
View counter stats