บูธ CME, CME Learning Materials

คณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง มีนโยบายส่งเสริมให้แพทย์ มีกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดให้มี Learning Material สำหรับแพทย์ผู้เข้าประชุมทุกท่าน โดยแบ่งเป็น

Quiz Spot Diagnosis

รูปแบบกิจกรรม : จัดทำบอร์ด Quiz ตั้งอยู่บริเวณงานประชุม เป็นคำถาม MCQ 5 ตัวเลือก อาทิ EKG, Neurology, Rheumatology, Chest, Pulmonary, Skin ฯลฯ
ช่องทางการตอบคำถาม Quiz Spot Diagnosis คือ
  • Quiz เป็นกระดาษ แจกผู้เข้าประชุม ทั้งนี้ผู้ตอบคำถามจะต้องฉีกใบกระดาษคำตอบที่แนบมาพร้อมโจทย์ ส่งในกล่องรับคำตอบ บริเวณบูธ CME โดยจะปิดรับคำตอบในแต่ละวัน เวลา 17:00 น.
  • ของรางวัลสมนาคุณสำหรับผู้ตอบ Quiz Spot Diagnosis, Film X-Ray วันละ 15 รางวัล อาทิ ตำราวิชาการ, DVD งานประชุมวิชาการประจำปี, DVD วิจัย เป็นต้น
ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ
และพิมพ์ E-badge
E-Vote | Evaluation
เอกสารประกอบการบรรยาย
Important Dates
Submission
Online Abstract submission open
1 November 2017
Resident, Fellow, Free papers (Member)
1 November 2017 - 15 January 2018
Research Award, Best Abstract (Member)
1 November 2017 - 15 January 2018
Abstract Submission Deadline
15 January 2018
Registration
Early Registration
1 January 2018 - 28 February 2018
Late Registration
1 - 31 March 2018
Onsite Registration
26-28 April 2018 (8:00AM - 4:00PM)
Convocation
แพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 โปรดขึ้นทะเบียนรับวุฒิบัตร ภายในวันที่
15 ธันวาคม 2560
Convocation ceremony day
26 April 2018
 
อัพโหลดไฟล์สไลด์สำหรับวิทยากร
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
The Royal College Physicians of Thailand
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com
View counter stats