มุม CME, CME Learning Materials

คณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง มีนโยบายส่งเสริมให้แพทย์ มีกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดให้มี Learning Material สำหรับแพทย์ผู้เข้าประชุมทุกท่าน โดยแบ่งเป็น

Quiz Spot Diagnosis

รูปแบบกิจกรรม : จัดทำ Quiz เป็นกระดาษ แจกผู้เข้าประชุม และ คำถามประกอบด้วย EKG, Neurology, Chest, Pulmonary, Skin ฯลฯ

ช่องทางการตอบคำถาม Quiz Spot Diagnosis คือ
 • Quiz เป็นกระดาษ แจกผู้เข้าประชุม ทั้งนี้ผู้ตอบคำถามจะต้องฉีกใบกระดาษคำตอบที่แนบมาพร้อมโจทย์ ส่งในกล่องรับคำตอบ บริเวณบูธ CME โดยจะปิดรับคำตอบในแต่ละวัน เวลา 17:00 น.
 • ของรางวัลสมนาคุณสำหรับผู้ตอบ Quiz Spot Diagnosis, Film X-Ray วันละ 15 รางวัล อาทิ ตำราวิชาการ, DVD งานประชุมวิชาการประจำปี, DVD วิจัย เป็นต้น

RCPT Learning Materials

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ทางคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ได้กิจกรรมบูธ CME Learning Materials เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกโดยพัฒนาโปรแกรม online เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับสมาชิกและแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อรองรับกระบวนการ Revalidation โดยโปรแกรม RCPT Learning Materials นี้ ได้จัดทำ Learning Material 5 เมนูย่อย ดังนี้

CME 1: Video Learning Materials การเรียนรู้นี้ได้จาก video การบันทึกการบรรยายทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาชีพ, สถาบันฝึกอบรม เช่น Core Lecture, Grand Round, Guideline

CME 2: CME Hot Issues in Medicine การเรียนรู้นี้ได้จากการสรุปข้อมูลสำคัญจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง หรือ การสรุปข้อมูลประเด็นสำคัญทางอายุรศาสตร์

CME 3: CME Interesting Conferences การเรียนรู้นี้ได้จากการสรุปข้อมูลสำคัญจากการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ โดยจะขอให้ผู้บรรยายเป็นผู้สรุปข้อมูลสำคัญ

CME 4: CME Quiz Spot Diagnosis การเรียนรู้นี้ได้จากการตอบคำถามปัญหาของผู้ป่วย ประกอบด้วยรูป spot diagnosis, ภาพฟิล์ม x-ray หรือคำถามชนิดอื่น ๆ

ACP Learning Materials

กิจกรรมบูธ CME Learning Materials ได้จัดให้มี ACP on line Learning Materials Authorized Site License เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้งานฟรี โดยการเชื่อมต่อเวปไซด์ด้วยระบบ VPN (Virtual Private Network) ครอบคลุม เนื้อหา
 • Annals of Internal Medicine journal current and past issues
 • Annals multimedia Archives
 • In the Clinic – evidence-based practical management of patients
 • ACP Journal Club summarizes the best new evidence for internal medicine from over 130 clinical journals
 • Annals’ Virtual Patients
 • CME learning materials and questions
 • ACP Topic Collections
 • Teaching Tools and ACP High-Value Cost-Conscious Care Curriculum

กิจกรรมเก็บคะแนนหน่วยกิต CME (Continue Medical Education) ของแพทย์ผู้เข้าประชุม

 • หน่วยกิตคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดการประชุม ทั้งหมดรวม 21 หน่วยกิตคะแนน
 • คะแนนหน่วยกิตในการเข้าประชุมฯ แบ่งเป็นวัน ดังนี้
  วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4.5 คะแนน
  วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7.75 คะแนน
  วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 8.75 คะแนน
 • รูปแบบกิจกรรมการเก็บคะแนน CME จะเก็บหน้าห้องบรรยายทุกห้อง มีเจ้าหน้าที่ประจำหน้าห้อง เพื่อทำหน้าที่ scan barcode จาก Badge ของผู้เข้าประชุม (ฉะนั้น ผู้เข้าประชุมต้องใส่ Badge ติดไว้ตลอดงาน)
User
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

Important dates

Submission

Online Abstract Submission Open

  1 November 2016

Abstract Submission Deadline

  31 January 2017


Registration

Early registration

  14 December 2016 - 28 February 2017

Late registration

  1-31 March 2017

Onsite registration


Convocation Program

Convocation ceremony day

Convocation registration online

  14 December 2016 - 31 March 2017

* การลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน และชำระเงินหน้างานประชุมฯ

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบตอบรับการลงทะเบียน
ผ่าน USER&PASS ของท่านซึ่งได้สมัครไว้ จากหน้าเว็บลิงค์นี้
http://www.rcpt.org/conference/2017/
mem_signin.php

โดยคลิกไอคอน
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com
View counter stats