Speaker Abstract Submission

การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับวิทยากรการประชุมประจำปี
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ครั้งที่ 33 วันที่ 1 3 พฤษภาคม 2560

บทคัดย่อ (Learning Material : CME 2 Interesting Conference)

สำหรับเผยแพร่ในหนังสือประกอบการประชุมที่จัดทำในรูปแผ่นดิสค์ รายละเอียดดังนี้
 1. เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 2. ชื่อวิทยากรไม่ต้องมีคำนำหน้าและไม่ต้องใส่ตำแหน่งวิชาการ
 3. ต้นสังกัดระบุ
  3.1 สาขาวิชา (ถ้ามี)
  3.2 ภาควิชา/แผนก/ฝ่าย
  3.3 คณะฯ หรือโรงพยาบาล
  3.4 มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น
 4. ถ้าเป็น "Spot diagnosis /Interactive" กำหนดระหว่าง 150 - 300 คำ ให้มีหัวข้อย่อย 3 ส่วน คือ
  4.1 Background กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้
  4.2 Process กล่าวถึงกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมได้กระทำ
  4.3 Intended outcome กล่าวถึงสิ่งที่คาดว่าผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับภายหลังเสร็จสิ้น
 5. สำหรับการบรรยายประเภทอื่นๆ ให้กล่าวถึงเนื้อหาที่วิทยากรจะบรรยาย กำหนดระหว่าง 150 - 300 คำ โดยไม่รวมชื่อเรื่อง ชื่อและสถาบันของวิทยากร และเอกสารอ้างอิง(ถ้ามี) โดยเอกสารอ้างอิงจำกัดไม่เกิน 5 เรื่องใช้แบบแผนตามมาตรฐานวารสาร จพสท.
 6. สามารถแนบรูปภาพ และ/หรือ ตารางได้
 7. ขอให้ระบุข้อความสำคัญ (Keyword ไม่เกิน 5 ข้อความ) ที่ต้องการจะสื่อจากการบรรยายไว้ในเนื้อหา 300 คำนี้ อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บเป็นบทความ CME
 8. ผู้นิพนธ์ จะได้รับคะแนน CME 2 คะแนน ต่อ 1 บทความ
 9. จัดเตรียมข้อมูลในรูปอิเลคโทรนิคส์ไฟล์จัดส่งผ่านเวบไซต์ www.rcpt.org/conference/2017 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

คำถามสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง (MCQ จานวน 2 ข้อ) (ยกเว้นเฉพาะ Spot diagnosis /Interactive)

สำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ประกอบการประชุม เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในคำถามชิงรางวัลในวันสุดท้ายของการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯภายหลังการประชุม รายละเอียดดังนี้
 1. ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยระบุชื่อวิทยากร และหัวข้อบรรยายมาด้วย
 2. คำถามชนิดข้อถูกที่สุดข้อเดียวจำกัดตัวเลือก 4 ข้อ หลีกเลี่ยงตัวเลือกที่เป็น "ถูกทุกข้อ" "ผิดทุกข้อ" หรือ "ข้อนั้นและข้อนี้ถูก"
 3. ถ้าเป็นไปได้ควรมีคำอธิบายสั้นๆ ประกอบคำเฉลย
 4. จัดเตรียมข้อมูลในรูปอิเลคโทรนิคส์ไฟล์จัดส่งผ่านเว็บไซต์ www.rcpt.org/conference/2017 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560


User
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

Important dates

Submission

Online Abstract Submission Open

  1 November 2016

Abstract Submission Deadline

  31 January 2017


Registration

Early registration

  14 December 2016 - 28 February 2017

Late registration

  1-31 March 2017

Onsite registration


Convocation Program

Convocation ceremony day

Convocation registration online

  14 December 2016 - 31 March 2017

* การลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน และชำระเงินหน้างานประชุมฯ

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบตอบรับการลงทะเบียน
ผ่าน USER&PASS ของท่านซึ่งได้สมัครไว้ จากหน้าเว็บลิงค์นี้
http://www.rcpt.org/conference/2017/
mem_signin.php

โดยคลิกไอคอน
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com
View counter stats