Abstract Submission

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์กำหนดการกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ
งานประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 33 ประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ


กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย

 • Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ผลงานตีพิมพ์แล้ว)

 • Research highlights: From Research to clinical impact
  การนำเสนอผลงานวิจัยของสมาคมวิชาชีพที่มี impact practice guideline ในประเทศไทย

 • Best Abstract of the Year Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์สมาชิก ประเภท Academic Center
  การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์สมาชิก ประเภท General Hospital

 • Best Resident Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำบ้าน

 • Best Fellow Research Award
  การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 • Free Papers, Rapid Fire Oral Session, Popular Presenter of the Day
  การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Oral, Posterกำหนดการวันสำคัญของกิจกรรมวิจัย

1 พฤศจิกายน 2559 เปิดรับบทคัดย่อทาง website www.rcpt.org/conference/2017 เมนู Abstract Submission
31 มกราคม 2560 ปิดรับผลงานทุกประเภท (submit Online)
1 ธันวาคม 2559 ขอรายชื่อผู้แทนสถาบัน / สมาคม เป็นกรรมการวิจัยรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
10 กุมภาพันธ์ 2560 รวบรวม คัดแยกผลงาน ส่งให้กรรมการให้คะแนน
24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการส่งผลคะแนนกลับราชวิทยาลัยฯ
13 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกแยกประเภทผลงานทุกรายการ
20 มีนาคม 2560 ทำจดหมายแจ้งผลแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
31 มีนาคม 2560 ทำจดหมายตอบรับผลงานนำเสนอรายการ Free papers (Oral), Rapid fire oral, Poster Visit
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.rcpt.org/conference/2017

Abstract Submission Instruction

PLEASE READ THIS THROUGHLY BEFORE PREPARING YOUR ABSTRACT
 • The deadline for submitting the abstract is Tuesday 31st January 2017.

 • Only abstracts written in English will be accepted.

 • The abstract itself must contain no more than 2,500 characters included space (count only abstract content).

 • Writing structured abstract using these headings: Title, Authors, Institution, Background, Methods, Results, Conclusion (Except Case Reports)

 • One figure or diagram (not larger than 1 MB) is allowed to attach

 • During the abstract submission confirmation, you have to attach the word file of your abstract to verify the content of the abstract in case of unexpected error.

 • CHECK KEY WORD in the abstract submission form, which best categorizes the subject of the abstract.

 • Abstract has to be submitted at the website (www.rcpt.org/conference/2017).

 • If your abstract is accepted, you must register for conference before Friday 31st March 2017. Your abstract will not be scheduled for presentation until registration has been received.

 • All abstracts will be published on the website's annual conference. The Royal College of Physicians of Thailand

Downloads


- กำหนดการ การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560
- คำแนะนำการเตรียมบทคัดย่อ ปี 2560
- จดหมายเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560
- ระเบียบการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2560
- จดหมาย ขอรายชื่อ Research award, Best Abstract ปี 2560
- ฟอร์มเสนอชื่อสมาชิกอายุรแพทย์ ประกวดผลงานวิจัย Best Abstract of the Year Award 2017
- ฟอร์มเสนอชื่อ Research Award
- หลักเกณฑ์ Research award ปี 2560

- สิทธิประโยชน์สมาชิก
- ฟอร์มสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
User
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

Important dates

Submission

Online Abstract Submission Open

  1 November 2016

Abstract Submission Deadline

  31 January 2017


Registration

Early registration

  14 December 2016 - 28 February 2017

Late registration

  1-31 March 2017

Onsite registration


Convocation Program

Convocation ceremony day

Convocation registration online

  14 December 2016 - 31 March 2017

* การลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน และชำระเงินหน้างานประชุมฯ

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบตอบรับการลงทะเบียน
ผ่าน USER&PASS ของท่านซึ่งได้สมัครไว้ จากหน้าเว็บลิงค์นี้
http://www.rcpt.org/conference/2017/
mem_signin.php

โดยคลิกไอคอน
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt.annual@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt.annual@gmail.com
View counter stats