เรื่องที่ 1: มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่องการลงทะเบียนรับ Badge การประชุมวิชาการประจำปี 2556

ขอสงวนสิทธิ์ให้แพทย์ที่ปรากฏชื่อในแบบตอบรับการลงทะเบียนเป็นผู้มารับ Badge ด้วยตนเองเท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนต้องใช้แบบตอบรับการลงทะเบียนและบัตร MD CARD ของแพทยสภา เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับเอกสารหน้างาน
เรื่องที่ 2: BADGE การประชุมนั้นสำคัญอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการเท่านั้นที่จะได้รับ badge ซึ่งมี barcode ข้อมูลเฉพาะบุคคล badge ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการประจำปีในปีนี้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าท่านไม่ได้สวม badge ในระหว่างการประชุม ท่านจะหมดสิทธิ์ ดังนี้
- ไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุมทุกห้อง
- ไม่สามารถเข้าชมห้องนิทรรศการ
- ไม่สามารถเก็บคะแนน CME หน้าห้องที่มีการบรรยาย
- ไม่สามารถเข้างาน Gala Dinner
- ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการประชุม
ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน "สวม Badge การประชุมติดตัวตลอดการประชุม"

สารจากประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 ซึ่งจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัลคลิฟ บีชรีสอรท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี มี Theme ของการประชุม ว่า “Changes and Challenges in Internal Medicine” จุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกที่เข้าฟังการประชุม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางอายุรศาสตร์ในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมพร้อมต่อบริบททางการแพทย์ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก และสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ได้จริงในเวชปฏิบัติ

นอกจากกิจกรรมทางวิชาการที่จัดมาเป็นประจำทุกปี เช่น symposium, clinical case seminar, meet the experts, workshops ต่างๆ ในปีนี้ราชวิทยาลัยฯได้เพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ในโปรแกรมการประชุม ได้แก่ การอภิปราย guidelines ต่างๆ, landmark studies ของ subspecialties และ breakthroughs in internal medicine ซึ่งเป็นการรวบรวม innovations และการค้นพบใหม่ๆที่แต่ละ specialty คิดว่ามีความสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาที่อายุรแพทย์ต้องทราบ ซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ session บ่ายของวันเสาร์ที่ 27 เมษายน จึงหวังว่าทุกท่านคงมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้อย่างเต็มที่จากการเข้าประชุมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมที่มีความสำคัญในการประชุมวิชาการอีกอย่างคือ Convocation Ceremony และ Honorific Distinguished Internist Award ซึ่งจะมีในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน เวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นพิธีมอบวุฒิบัตรและ บัตรสมาชิกภาพ (fellowship) (FRCP) ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2555 หลังจาก Convocation ceremony ก็จะมีพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่อายุรแพทย์ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ในด้านของความเป็นครู นักวิชาการ การบริการคลินิก และการบริการชุมชน และในปีนี้ราชวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มรางวัลสำหรับอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น (อายุน้อยกว่า 45 ปี) อีก 1 รางวัล ความดีงามของอายุรแพทย์ผู้ทรงคุณค่าเหล่านี้ จะถูกนำมาประกาศเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสมาชิกแพทย์รุ่นน้องที่ร่วมในพิธีบางท่านได้นำไปปฏิบัติตาม

ในปีนี้ราชวิทยาลัยฯได้เปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็นศูนย์ประชุม PEACH และโรงแรมของการจัดประชุมเป็นโรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา โดยหวังว่าสมาชิกจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปีนี้เป็นปีแรกที่เรากลับมาใช้ศูนย์ประชุม PEACH หลังจากไม่ได้จัดที่นี่มา 14 ปี คณะอนุกรรมการจัดงานจึงต้องขออภัยล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ หากมีปัญหาสิ่งใดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ซึ่งราชวิทยาลัยฯไม่ได้คาดการณ์ไว้

กระผมจึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีโดยพร้อมเพรียงกัน สวัสดีและหวังว่าคงได้พบกับทุกท่านครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556

 

 

 

 

 

  

ผลประจำวันที่ 24 เมษายน 2556
คุณ เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล

ผลประจำวันที่ 25 เมษายน 2556
คุณ ทรงวิทย์ พายัพวัฒนวงศ์

คณะอนุกรรมการวิจัย จัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation โดยกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Poster มีรูปแบบกิจกรรมเด่น คือ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย จำนวน 5 Poster ต่อวัน เพื่อจัดกลุ่ม Popular Poster of the Day ผู้เข้าประชุม ร่วม Vote เพื่อให้คะแนน Poster ที่จัดกลุ่มนี้ (ใบ Vote Poster จะบรรจุพับในซอง Badge ของทุกท่าน) จุดตั้งกล่องรับใบ Vote อยู่บริเวณ Poster Board เจ้าของผลงานที่ได้รับการ Vote สูงสุด 1 เรื่องของแต่ละวัน จะได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยฯ

 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 โทรศัพท์มือถือ : 08-1450-4719, 08-9139-4555 แฟกซ์ : 0-2718-1652 อีเมล์ : rcpt@asianet.co.th และ rcptmail@gmail.com
7th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi road, Bangkok 10310, Thailand
Telephone: 0-2716-6744 Ext 12, 16 Fax : 0-2718-1652 Email : rcpt@asianet.co.th or rcptmail@gmail.com
View counter stats